Skip to main content

Mesnevî – Hz. Mevlana Celaleddini Rumi

3. & 4. Cilt

1. Sufilere göre dünyayı manen idare eden ilahi teşkilat başında Kutup bulunur, bunlar 4000 kişilik yaşayan Veliler topluluğudur. Bunlar gizlidir kimse tanımaz. Veli olduklarını kendileride bilmez. Halk da bilmez. Hak dergahında hal ehli komutan veliler 300 dür, bunlara (ahyar) adı verilir. Bunların 40 tanesine abdal denilir .Ne zaman bir tanesi vefat etse Allah onun yerine başka bir veliyi bedel kılar.

2. Kerem sahibi yani Allahın ikramına lutfuna kavuşmuş bahtlı kişinin kendine ab-ı hayatı yani ölümsüzlük suyunu sunması demek fanilikten kurtulması demektir. Allahın lutfu ile ledun ilmiyle beslenen, daha doğrusu Hakkı bilmekle yarattıklarına bakıp hayran olmakla onu candan sevmekle insan maddi sevgiden Dünya sevgisinden kurtulur. Böylece o kendisine ölümsüzlük suyunu (ab-ı hayatı) sunmuş olur.

3. Temiz olarak kalmak yüzlerce afetten kurtulmak için “Süphana”llahi ve’l hamdü li’ illahi ve la ilahe illa’lahü vallahü ekber ve la havle vela kuvvete illa bi’lla’il- aliyy- azim” tespihine çok devam ” Kehf suresi 46. ayet ” tespihine çok devam ” Kehf suresi 46. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. İnsanların daima faydalanacakları ve alemde sürüp gidecek temiz hayırlar Rabinin nezdinde daha iyi daha sevaplı daha istekli şeylerdir.

4. Yer yüzünden arşa kadar mevcut olan maddi ve manevi bütün varlıkların Hakk’tan feyz aldıklarını anlamak için ağız ve boğaz kelimeleri kullanılmıştır. Ariflere göre her varlığın kendine has özel gıdası vardır. Ayanın gıdası varlık cevherin gıdası a’raz ruhların gıdasıda bilgi ve irfandır.

5. Mizacın değişmesi dünya istekleri nefsani arzularla kirlenmiş olan ruhun ezeldeki temizliğine yüz tutmasıdır Kötü klşileri harap eden öldüren kendi günahlarıdır.

6. Kainatın her zerresinin birbirini yiyen ve yenilenden ibaret olduğunu canlı cansız her şeyin istidat ve kabiliyetine göre başkalarını kendi varlığına aldığı fakat onunda diğerleri tarafından yenildiğini her eskiden yeni bir varlık doğduğunu o varlığın zerrelerininde başka varlıklarında meydana gelmesine sebep olduğunu bilmek gerekir. Böylece kainatın daimi bir oluş bozuluş alemi olup yaradılışın daimi olduğunu bu olayın madde aleminde hüküm sürdüğünü mana alleminin ise bundan müteessir olmadığı bildirimektedir. ‘ Kudreti karşısında akranına üstün gelenlerin aciz kaldıkları eşsiz varlığı ‘Allah, tamamiyle tenzih ederim.

7. Fatır Suresi 10. Ayet: Güzel sözler Allahın kabul dergahına yükselir Allah iyi amel mükafatlandırma makamına yükseltir yahut iyi amel güzel sözleri duaları zikirleri yücelere götürür. Söz ancak iyi amel ile zikir değeri kazanır, amelsiz sözün yani inandığını yaşamıyanın sözü zikir olamaz.

8. Her bir huyun her bir hareketin her bir amelin kendine has manevi birer kokusu vardır Bu kokuları bazı melekler kontrolden geçirirler inandığını yaşayan iyi insan tam müslüman olan kişinin duasını Hakk’ın dergahına ulaştırırlarmış Kötü huylar günahlar yüzünden duaların yukarıya çıkmasına Hakk’a ulaşmasına engel olurlarmış. 7 kat gökte her bir katta görevlendirilmiş gökte melekler varmış bir üst kattaki melekler dua eden kişi ” hileci ise” herkesi kandırıyorsa duayı oraya sokmazlarmış. 2. kattaki göktekiler ” riya” cının duasını 3. Kattaki gökteki melekler ” kin ve nefret doluların duasını 4. kattaki melekler ” Kibir ” sahibi kendini beğenen başkalarında kusur ayıp arayanların duasını 5. kattaki melekler hased eden insanların duasını 6. Kattaki melekler insafsız merhametsiz insanların duasını 7. Kattaki melekler Haris Gözü aç insanların duasının yükselmesine engel olurlarmış.

9. Bizim ibadetlerimizin iyiliklerinin kokuları gül gibi şebboy gibi kokarmış, günahların kokuları soğan ve sarmısak gibiymiş, insanlar o kokuları duyamaz ama melekler ve arifler o kokuları duyarlar.

10. Allah doğmadı ve doğurmadı, Peygamberler veliler ve insanlığa yararlı hizmetlerde bulunan bilginler Allah’ın çok sevdiği çocukları gibidir.

11. Cenabı Hakk kim benim dostumu severse beni sevmiş olur, Kim benim dostumu incitirse beni incitmiş olur, Manevikim benim dostuma hıyanette bulunursa benimle savaşa girmiştir, Manevi savaşa girmiştir, Manevi kör hakikatı göremez.

13. Manevi şerbeti içenler ihlasa ererler. Fenafillah: Allahta manen yok olma bekabillah.

14. Peygamberimiz (Tövbe 61) o hayır kulağıdır incitenlere acı bir azap vardır.

15. Gıybet kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmak onda mevcut ise gıybet değilse iftira olur.

16. Münker Nekir iman koklaması sual sorma.

17. Bize üfürülen ruh insani ruh iman.

18. Kardeşin kardeşe duası reddedilmez günah işlemeyen dille dua et.

19. Allah kulunu severse onu belaya uğratır ve sabredilirse seçilmiş kul olur.

20. Güzellikler çirkinlklerle perdelenmiştir zıtlar alanında yaşıyoruz. İlahi talum ve zeka: akıl kanatları, İlim Hüneri – gurur X akıl irfan mana alemi.

21. Allah katında din İslamdan ibarettir. Hz.Ademden peygamberimize kadar aradaki cüzi farklar zaman ve istidatlar alemidir.

22. Fenafillah – Bekabillah – Cem hali Fark hali. Cem: Her şeyi kendi sözünü hakktan işitmek, Fark: sen – ben biz kayıtları.

23. Alemi ekber insan alemi asgar kainatın fihristi.

24. Allah tarafından verilen bir oluş bulunmuş hali hakiki aşık Mutlak varlık’ ın aynası Hakk’ ta fani olan zaman kaydından kurtulmuş Sufi’nin enaniyeti tamamen yok olur.

25. Sufi hal ehli safi vakitten kurtulmuş.

26. Necm suresi (39) insana çalışmasından başka bir şey yoktur.

26. Buhari-Medarik tefsiri :Hiç kimse elinin emeği olan yemekten daha hayırlı bir yemek yememiştir.

27. Ben kulumun zanına göreyim banakarşı ne zannederse onu yaparım.

28. Sabır imanın yarısıdır.

29. Kuranın 7 batıni manası vardır derinleşerek giden.

30. Dünya ve Ahiret arasında alemi Mis’al denilen bir alem vardır bilgi orada : Süt Aşk : Şarap Bilgiler meyveli Ağaç Veliler parlak mum olarak görünür Kemal sahipleri rüya olarak görür. Seçkin kişiler ise uyanık gibi görürler.

31. Benim velilerim kubbelerim yani gökler altında gizlidir, Onları benden başka kimse bilmez.

32. Velilerden bazıları kendilerini bilmemekle beraber şeriattan ayrılmazlar bunlara ” mahfuz ” denilir. Makbul hırs-Musa peygamberimiz -Hızır aleyyisselam.

33. Telvin: İmtihan. Temkin: tam inanç.

34. Koruyucu melek.

35. Yazıcı melekler.

36. Şükür etmek.

37. Her canlının rızkını Allah verir.

38. Felsefe akıl – Aklı kül.

39. Manevi hastalık gizli-Kamil insan tedavi eder. İsmi azam Allah Huvve eder.

41. Allah zaman içinde zaman halk eder.

42. Hayır: Mükafat, Şer: Mücazat Ceza

43. İlahi hakikatler o alemden bu aleme gelip tecelli eder. Düşünce akıl ve hayrlleri gönül perdesinin arkasından Allahın lütuf ve keremine sarıl cemal tecellisine mazhar ol.

44. Çalış gayrette kusur etme. Küllü nefs : Kaza kader Kalınperde

45. Abdal – Dünyayı manen idare eden 40 seçkin veli.

66. Allahın yarattığı bütün varlıkları düşünün şükredin fakat Hakk’ın zatını düşnmeyin çünki helak olursunuz. Peygamberimiz Allah’ımızın Nurdan ve karanlıktan yetmiş bin perdesi vardır eğer açılacak olsa kendisine ulaşanı yakardı.

5. & 6. Cilt

1. Irkçılık yapan Müslüman olamaz.

2. Tavus: Şöhret, Kaz: Hırs, Horoz:şehvet, Tövbe Suresi : Onlar işledikleri günahların karşılığı olarak az gülsünler çok ağlasınlar.

4. Gül : Cevher kokusu rengi arazdır.

5. Gözler Nun, cim burun Sad, Ağız ekey, Aziz ruhlar güvercinlerdir, Allahın Nuru ile beslenirler.

6. Aziz ruhlar güvercinlerdir Allahın ruhu ile beslenirler.

7. Rahmetim gazabımı geçmiştir.

8. Fakr ve Fena mertebesinde bulunan ne bir ne bir şeye malik ne de kimseye kul köle olur.

9. Hırs Şehvet Hiddet Haset : Kötü Huylardır.

10. Mum alemi ile kendini yiyerek kendini yok ederek etrafındakileri aydınlatır onların nurunu artırırsa Kamil insanda onun gibi kendini feda eder Hakta fani olma saadetine erişenin ise nuru artıkça artar.

11. Her şey ondandır (Hemme zost) Hiç bir şey, haşa – Allah – değildir.

12 . Veliler hakikate ayna olmuştur.

13. Allah dilerse Ayn- ı sabitini bilgisindeki sureti değiştirebilir buna ayan-ı sabitenin değiştirilmesi derlerki kerametin en yükseğidir.

14. Ölmeden evvel ölünüz.

15. Burada her an yeniden yeniye bozulup düzelen şeyler var.

16. Yaradanı düşünüp hayret edip ona hayran olmanız gerekir.

17. Vahdet denizinde ilahi mertebeler varlık menzilleri vardır. Seyrü İllallah : Allaha seyr. Seyrü Ma’ allah : Allahla beraber seyr. Seyrü Fillah: Allahta seyr makamları vardır.

18. Her yılın geçen yıldan 3 kere daha üstündür.

19. Toplumun şerefli üstün kişisi iken aşağılık hale düşen Toplumun zengini iken yoksul olan bilgisizlere oyuncak olan bilgin’e acırım. Hz. Muhammet S. A. V.

20. Allah sizin suretlerinize bakmaz gönüllerinize bakar .

21. Gönül sahibi. 6 yüzlü ayna gibidir Allah altı yönede o aynadan bakar.

22. Ben secdenin şeklinede bakmam ben sana bir gönül sahibinin gözü ile bakar görürüm.

22. İnsan’ ı Kamil Allah’ın göz bebeği gibidir. Cenab’ı Hak.

23. Allahın kutubu olan gönül : İnsanın canının canının canı o gönül.

24. Bakara suresi (159) ” Beni an “160.

25. Bakara suresi (40) Ahdime vefa edin.

26. iman : Çakır kuşu. Keklik: Yosulluk korkusu cimrilik nefs şeytan.

27. Taştan katı: bakara (74 ). ayet

28. Allah: İnsana kaaviliet ve lutuf ihsan eder Allahın lütfu özdür . Kaabiliyet kabuk gibidir Allah’ın 2 çeşit feyzi vardır. 1. Feyz-i Akdes.2. Feyz-i Mukaddes. 1. – Feyz’i Akdes : İlahi tecellinin kendini gösterdiği mahal’e doğrudan doğruya gelen bir feyz- dir Ayan-ı sabitede ilk alın yazımızın yazıldığı levh-i mahfüzun yazıldığı yerde gelen feyz her türlü kirliliklerden münezzehtir.2- Feyz-i Mukaddes herkesin ezeli istidatlarına göre ayan- ı sabiteden ruhlar üzerine akseden feyzdir bu feyzin gelebilmesi için yetenek istidat şart değildir.

29. Cenabı Hak saebeplerden münezzehtir Sebepleri yaratandır Allah dilediğini hemen yapar. Hadiselerin bir çoğu olayların bir çoğu Allahın koyduğu kanunlara adetlere göre cereyan eder. Ama Allah her şeyi bozup dilediğini yapabilir.

30. Akl-ı kazib :yalancı akıl. aNazar-ı kafir. Aklı Meaş : Hırs ve benlik.

31- En’am. 32. Ankebut 64, Hadid 20. Muhhammet 36. Allahım eşyayı bize nasılsa öyle göster Hakk-ı Hak olarak Batılı batıl olarak.

32. Kanaat eden aziz oldu yüceldi.

33. Nefs-i emmare: Günah işleten nefs-i levvame : Günahlarını ayıplayan nefs. Nefs-Mülhime :İbaded ve iyilik. Nefs-iMutmaine Manen tatmin edilen nefs. Nefs-i Raziye :Allahtan razı olan nefs. Nefs-i : Nefs-i Marziye Cenab-ı Hakkın rızası olan nefs Nes-i Zekiye : Özü günahlardan arınan nefs.

34. Ben sizin rabbınız değilmiyim.

35. Kutup Kamil insan: Kutuplar maddeye önem vermez zayıf be fakir olurlar ama Ruh bakımından çok kuvvetlidirler ve Akıldırlar Melekler onun izni ile hidayet kılar Kamil insan ilim ve ma’fireti aracısız Hakk’tan alır halka dağıtır.

36. Cenab-ı Hakk -siz Allaha yardım ederseniz oda size yardım eder diye buyurdu.

37. Sen rızkını aradığın gibi Rızık da seni arar. Kim Allah’a güvenip dayanırsa Allah kendisine yetişir Al-i İmran S.3 31. Kim tamah ederse rezil oldu alçaldı. Hz.Muhammet. Kim Allah’a güvenip dayanırsa Allah kendisine yetişir Ali imran S.30. 31.

39. Kim tamah eder sezelil oldu alçaldı Hz.Muhammet.

40. Utarit: Merkür: Hermes yıldızının tesir ettikleri çok akıllı ve zeki olur.

41. Takdiri ezel gayrete aşıktır.

42. Ey insan kalem Levh-i mahfuzda olacak şeyleri yazdı o yazının mürekkebi bile kurudu Levh-i mahfuzda doğruluk ve hırsızlık bir değildir şükür ile nankörlük bir değildir Allah iyilikte bulunanların ihsan sahiplerinin ecrini zayi etmez.

43. İnşirah Suresi 3-6: Demekki zorluklarla bir kolaylık muhakkak güçlüklerle beraber bir kolaylık var.

44. Halkda onundur emirde onundur (Suret şekil ) ( Can -Ruh) Hoca. yapayanlız oturma Ahmedin dininde rahiplik iyi değildir. Peygamber ümmetine rahipliği ümmetine yasak etti.

46. Babacığım insanlara faydası dokunandır.

47. Ümmetim acınmış rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Suçları affedilmiş, yarlığanmış, tövbeleri kabul edilmiştir.

48. Ben kılıçla gönderilmiş peygamberim. Bizim dinimize ileri atılış savaştır.

49. Kaybettiğiniz şeylere hayıflanmayın. ( 112 /157. Sure ). Hadid. 23.

50. İyi kişiler içerler İnsan (Dehr) 5.

51. Elest sırları Araf 172.

52. Müminin aynasıdır Eğer sen kardeşinde bir kusur görüyorsan o sende bulunan kusurun akisinden ibarettir Alem bir ayna gibidir.

53. Heva ve hevesini kendine tanrı edinen kimseyi gördünmü ? Furkan 43 Şirke düşenler kendi nefsini put edinenler.

54. Rızkınız ve size vaad olunan şeyler sevap ikab ahiret dönüşüne ait şeyler mukkadderat göklerdedir (zariyat (22 ) Veli hakikat denizinin bir balığıdır.

55. Denize yol bulan Kamil insanii ile hakikat denizi zahiri alemle batini alem birdir. Kamil insan Hastalıkta Tehlikede Can verirken hakaret görürken mutludur zemmedilirken çekiştirilirken mutludur kimseden şikayetçi değildir O arzularından mahrumiyet hissetmemiştir yaralanmamıştır Ne öfkesi ne tama’ ı ne hasedi vardır O fani varlığında Hakk-ı bulmuştur. Onlar ne Cenab-ı Hakk’ı imtihana kalkışırlar ne de kar ziyan kapısını çalarlar Aşık’ın bu dünyada tek bir mahremi bile bulunamaz Aşıktan daha deli divane kimse yoktur Akıl onun sevdasına karşı kördür sağırdır Tıp biliminde aşk derdine deva yoktur.

75. L a havle vela kuvvete illa billahi-.aliyy’azim (Allah’tan başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur.)

76. Dinimiz İslam konusunda öğrenmek için yararlandığım eserler:

Surelerin İniş Sırasına Göre KURANI- KERİM MEALİ ( TÜRKÇE ÇEVİRİ)
Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
Yeni Boyut
İsteme adresi: P.K 35 81060 Erenköy – İstanbul.
Dizgi: Aycan grafik
Kapak: Aycan Grafik
Baskı: Seçil Ofset
Cilt: Tan Mücellithanesi

MESNEVİ
Mevlana Celalettin Rumi.
Hazırlayan Adnan Karaismail Oğlu
Akçağ Yayınevi

Yasin Tebarake Amme Namaz Sureleri ve Dualar
Hazırlayanlar: S. Osman Dalcı – H. Arif Pamuk
PAMUK YAYINLARI
Beyaz saray kitapçılar çarşısı
No:23 Beyazıt – İSTANBUL
Tel265878

ELMALILI HAMDİ YAZIR – YASİN
Türkçe Okunuş Mealleri
Fetih yayınları
Büyük teşit paşa cad.Yumni İş Merkezi
No: 22 /33 Vezneciler – İSTANBUL
Tel. 0 212 528 58 62
0 212 528 58 62
0532 587

Bismillahi rahmani rahim. Allah’ım çok şükürler olsun, sana hamd olsun, Mesnevi’yi yazıp mesaja bitirebildim, bu gün çok mutluyum. Müslümanlığın ne demek olduğunu, dinimizin anlamını, yaşam felsefesini, öğrenmek isteyen çocuklarımız okursa çok şeyi öğrenmiş olacaklar. Yazarlarına çok teşekkür ederim. Düşünce sistemimizi değiştirebilirler, olumlu insan sevgisiyle, doğa sevgisiyle, eko sistemi geliştirebilirler kendini, otomatik sistemle, Termo Nükleer sistemle temizleyebilirler.

O zaman Dünyamızda şiddet kültürü yok olur. Bilginlerimiz rahat çalışacakları için yeni buluşlar ortaya çıkabilir. İnsan beyni gelişir, sağlıklı, liyakatlı, çalışan biliginlerimiz. Birleşmiş Milletler bu buluşla orada daha çabuk bir önlem alınabilirler. O zaman salgın hastalıklar önlenir, dünya da sağlıkla yaşarız. Aşılar çok zaman alıyor ve bizim için pahalı. Bizim sağlıklı gıdaya çocuklarımız için çabuk erişebimemiz lazım. Gürbüz, kırmızı yanaklı çocuklar istiyoruz anneler olarak, inşallah o günleri görebiliriz, sevgi dolu bilgin babalar çoğalırlar. Aşılar var ama çocukların besin paraları azalıyor, maaşlarda yetmiyor. Yakında her yerde zayıf sapsarı yüzlü çocuklar göreveğiz, anneler için son derece üzücü bir olay, inşallah düzelir.

Mesneviyi bitirdiğim için çok mutluyum.

Sevinç Ayla Gönenç
7 Mart 2023

Suriye savaşı

Suriye din ve mezhep savaşı yapmaktan vazgeçmelidir.

Irk savaşı yapmıyor, bölge ülkelerinden, ordusuna yardım aldığına göre, ırkçı değil ama din ve mezhep savaş yapmamalıdır. Bu konuda, Lübnanı kendine örnek alabilir. Bölgesindeki ülkelerle barış yapması lazım. ülkesindeki iç savaş nedeni ile başka ülkelerde yaşayan ,suriyeli bilim ve devlet adamlarını tüccarlarını tekrar, vatanlarına çağırıp bir hükümet kurmalı. Yardım istemeli, Dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşları var. mezhep ayırımı yapmadan çağırmalı. Ordusu kendi halkını bombalamaktan vazgeçmeli. Komşu ülkelerle barış anlaşmaları yapmalı. Her bölgesinde af olmalı. İsrail ve filistin içinde aynı şey geçerli. Zaten o bölgenin insanları, her yerde beraber yaşıyorlar, aileler kurduklarını görüyoruz. Akdenizde boydan boya sahilleri var. Oralardaki liman şehirlerini geliştirsinler. Mısır dahil, liman şehirleri kozmopolit olur. Evrensel yaşama açık olur. Birleşmiş Milletlerin bu konuyu ele alması lazım. Avrupa Birliği zaten yardımcı oluyor. Savaşın kesinlikle durması, barış anlaşmalarının yapılması lazım. Yoksa giderek büyüyecek. Astana anlaşmasına dahil olup, ipek yolunu, liman şehirlerine bağlayabilirler, ama ipek yolunu koruyacak, ordularının olması lazım. O zaman şehirlerde iş alanları açılır, ticaret yapılır. Başka ülkelerdeki, suriyeli aileler dönerler evlerine. Bölgeye barış hakim olur, refah gelir. Bunun için, bölge ülkelerinin ve Birleşmiş Milletlerin Suriyeye yardımcı olup, kendi memleketlerinde kalmalarını sağlamaları lazım. Böylelikle göçlerde önlenir. Bu iş kamplara yardım yollamakla çözülmez, Daha kaç sene yardım yollanacak, o paralarla, memleketlerinde yaşamalarını sağlamak lazım. Mülteci çadırlarını bombalamakla da bu iş çözülmez. Fosfor bombasından kurtulanların, havada yanmaya devam ettiklerini, ancak suyun içinde kalırlarsa acılarının kesildiğini okudum. Bu bir soy kırım. İnsanlar, barış ve af anlaşmaları yaparak savaşları durdurur. Bu ayni zamanda, Dünyamızı, Doğamızı ve iklim ve insanlık tahribatını durduracaktır. Barış ve refah dolu, yaşanabilir bir Dünya dileği ile.

10 Temmuz Çarşamba, Ayla Gönenç

Originally posted 2019-07-11 21:26:28.

AİLE

Bismillahi rahmani rahim.

Güzel, nazik, zarif, kibar, anlamayacağımız kadar bilgili sanatın ve yaratmanın zirvesinde, bütün bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz, duyduğuğumuz duymadığımız, anladığımız anlamadığımız alemlerin rabbi allahım, çocuklarımızı, bizi, masumlarımızı, doğamızı, memleketimizi, dünyamızı, galaksimizi, yarattığın bu güzellikleri koru bu kıyametten. Biz seni gücendirdik, kızdırdık, havamızı, karamızı, suyumuzu, okyanuslarımızı, denizlerimizi, adalarımızı, göllerimizi ,derelerimizi, dağlarımızı, bağlarımızı, ormanlarımızı, meralarımızı, çöllerimizi, ağaçlarımızı, çiçeklerimizi, yeşilliklerimizi, kısaca dünyamızın her yerini, hayvancıklarımızın hepsini koru, kurtar, allahım insan nesli, hayvan nesli, yok olmasın.

Ben senin yarattığın bir kulunum, bizi sen yarattın, hepimizi sen yarattın, ben senin istediğin gibi bir kul olmak istiyorum, hiç bir zaman haddimi aşmak istemiyorum, çocukluğumdan beri bunu yapmak için çalıştım.

Biz kendi halinde yaşayan bir aileydik, eşimde, aileside öyle. Herkesin işi vardı, herkes maaşları ile borç yapmadan geçinmeye çalışırdı, babamın borçtan ödü kopardı, o yüzden biraz pinti idi ama aç açıkta değildik. Herhangi bir olumsuz olaya karşı koyabilmek için biraz para biriktirirdik. Babam üçümüze kumbara almıştı, harçlıklarımızı biriktirir ihtiyacımızı oradan karşılardık sıkıştığımız zaman. Hayatım boyunca tutumlu oldum, eşyalarım eskimesin diye devamlı bakımını yapardım.

Annem de dikiş kursuna gittiği için pazarcılardan parça kumaş satın alır, bizim giyim ihtiyacımızı karşılardı, örerdi, kışlık yiyecekler yapardı. Tarhana, turşu, kavurma, salça, makarna, kurutulmuş sebze, meyve, bestel, reçeller, bir tek ekmek alırdık fırından. Anneannem saç böreği, kaba hamurlu ekmek yapardı.

Babam da marifetliydi, evin bütün tamir işlerini yapardı. Bana tahtadan bir jip yapmıştı. Böylece borç yapmadan yaşadık. Bizleri okuttular, evlendirdiler, emekli oldular, sonradan ev sahibi oldular emekli ikramiyesi ile. Babam fazladan charter uçuşları yapıp borcunu ödedi. Bizim evimizde soba yanardı öyle ısınırdı, kış gelmeden eve odun kömür alınırdı. Lüks yaşamadık ama hiç bir eksiğimiz yoktu mutluyduk.

Sana çok teşekkürler Allahım, bizi yaşattın, yardım ettin, annemin babamın mekanı cennet olsun.

Ama o zaman Dünyamız pırıl pırıl, tertemiz, yemyeşil, yiyecekler taze, vitaminli, lezzetli, mis kokuluydu. Çocuklar gürbüzdü, sağlıklıydı. Hastalıklar, az sayıdaydı, neşeliydiler, kazanılan paralar gösterişe ve borca gitmiyordu. Para her şey demek değildi, herkesin her şeyi tam değildi, olduğu kadarıyla idare ediliyordu, yeter ki insanlar geçinebilsin. Yüksek karakterli, ahlaklı, zeki, çalışkan, liyakatlı, işini söz verdiği zamanında bitiren, layıkıyla seven, usta, güvenilir, geleceği görebilen, haram para yememiş, devletin ve halkın malını sinsice çalmamış, gizli düşman olmamış, başkaları için kötülük düşmemiş, komplo kurmamış, ellerini kötülük yapmak için kulanmamış, sevgi ve şevkat dolu yardım sever. Usta, işinin ehli her yerde saygı görür.

O dengeli düzen tamamiyle yok oldu, aileler perişan oldu. Aileler devletin temelidir, yoksa devlet dağılır, yok olur. Dayanışma, kara gün dostu olma yok olursa devlet dağılır, onun için toplanıp aileleri güçlendirip yaşatacağız. Kadınlar evden kooperatiflerle çalışıp para kazanabilir, erkekler de. Bizim erkeklerimiz sanatçıdır. Bizim pamuğumuz dünyada birinci, her ülke alıp kendi sentetik pamuğuna karıştırıyor, yünlerinizi de alıp kendi kalitesiz yünlerine karıştırıyorlar, aynı işi tütünde de yapıyorlar.

Tütüncülere tarlarlarına tütün ekmesinler diye bankadan sırayla para verdiklerini gördüm. Aynı şeyi üzümde de yapıyorlar, bizim şaraplarımıza, likörlerimize ne oldu, arıyorum bulamıyorum. Onlar karıştırıp yapıyorlar ama aynı kaliteyi veremiyorlar. Aynı şeyi kolonyada, zeytin yağında da yapıyorlar. Bizim köylümüz bu işleri yaparak yaşıyor. Köylerimiz bu işi yapamazsa çöker ege de.

Hayvancılığımızı geliştireceği, kooperatif olarak, balıkçılığımızı geliştireceğiz kooperatif olarak yoksa yaşam yok. Doğuda da oyma tahta mobilyalar yapılacak, o ustalar dünyada yok. Çinle birleşip ipek yolunu açacağız başka çaresi yok. Bize, sen o elindeki imkanları bize ver, biz çalışacağız, siz köle olun, kafanız çalışmasın diyorlar, eşitlikçi davranmıyorlar. Çin paylaşmacı insanlarla dolu.

Sevinç Ayla Gönenç
25.2.2023